Pracovné skúsenosti

Roky 2006 - 2009 - práca v architektonickom ateliéri A B.K.P.Š spol.,

 • Jedná sa o jeden z najprestížnejších architektonických ateliérov na Slovensku. Medzi najznámejšie stavby ateliéru patrí centrála Národnej banky Slovenska, Nová budova Slovenského národného divadla v Bratislave, či budova Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Berlíne.
 • Do ateliéru som s dostal hneď po skončení štúdia. Na pozícií projektanta som sa zúčastnil prakticky všetkých, vtedy prebiehajúcich, projektov.
 • Mojím prvým projektom bola rekonštrukcia známeho premostenia SNG.
 • Neskôr som pracoval na projekte City Gate, na Kamennom námestí v Bratislave. Na starosti som mal konzultácie so statikom, projekty výťahov, búracie práce, koordinačnú dokumentáciu, spoločne s kolegami tvorbu náročných výkresov architektúry. Veľmi si považujem tvorbu výkresov podhľadov, ktorú som konzultoval priamo s architektom Paňákom. S týmto projektom bol spojený aj autorský dozor projektantov piramo na stavbe.
 • Projekt Slovany bol toho času jedným z najväčších pripravovaných developerských projektov na Slovensku. Ja som mal na starosti konzultácie so statikmi, koordinácie, projekt výťahov a projekt fasád. Podobne, ako všetci v týme, som sa zúčastnil aj na prácach v ostatných výkresoch architektúry. Medzi zaujímavosti tohto projektu patrilo unikátne premostenie veží a návrh najvyššieho exteriérového výťahu svojho druhu v Európe.
 • Spomeniem ešte projekt budovy na Lehotského ulici, projekt Manhattan, či budovu hotela Falkensteiner pri Zochovej ulici, kde som sa taktiež zúčastnil na tvorbe projektových dokumentácií.

Roky 2009 - 2011 - práca v architektonickom ateliéri Apex - a s.r.o.

 • Po mojom príchode som dostal na úlohu doriešiť štúdiu administratívnej budovy Alam, v Bratislave. Po štúdií nasledovala dokumentácia pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a dokumentácia realizácie stavby. Celú výkresovú dokumentáciu architektúry, všetky jej stupne, ako aj konzultácie s ostatnými projektantami technológií, som mal na starosti sám.
 • V ateliéri som vypracoval ešte niekoľko individuálnych projektov (DRS) rodinných domov a projektov do katalógu.

Roky 2011 - 2013 - práca v architektonickom ateliéri a:rch rudohradský chaban

 • Po mojom príchode sa stal ateliér víťazom najprestížnejšej ceny pre architektov na Slovensku, CE.ZA.AR 2012, v kategórií interiér.
 • Ateliér sa zaoberal návrhmi interiérov barov a reštaurácií, luxusných bytov, ale aj návrhmi rodinných domov, bytových domov a ostatných budov. Ja som mal na starosti hlavne technické riešenie a vykonávacie projekty.
 • Z väčších projektov spomeniem bytový dom v Devínskej Novej Vsi, kde som spolupracoval na návrhu dispozícií bytov v štúdií a pri tvorbe projektu pre stavebné povolenie
 • V urbanistickom návrhu zóny v Dúbravke som spolupracoval na príprave dokumentácie pre územné rozhodnutie. Cieľom bolo rozmiestniť hmoty budov v zóne a vyriešiť dopravné napojenie s parkovacími plochami a napojenie na existujúce siete.
 • Vypracoval som kompletnú dokumentáciu veľkého rodinného domu v Rusovciach, s oceľovým prístreškom a jazierkom. Súčasťou projektu bol aj návrh interiéru a autorský dozor na stavbe. Dom je vybavený množstvom technických prvkov. Stavebné riešenie sa plne prispôsobovalo architektúre a preto vznikalo množstvo náročných technických detailov. V pôvodnom projekte bola použitá napríklad vákuová izolácia. www.asb.sk/stavebnictvo/stavebne-materialy/tepelne-izolacie/vakuove-izolacne-panely-na-ploche-strechy-a-terasy
 • Veľmi pekným projektom bol aj rodinný dom v Čunove, ktorý navrhol architekt Ján Pernecký. www.asb.sk/architektura/architekti/architekt-jan-pernecky-nemame-ziadnu-barieru Tento dom je zaujímavý prelínaním hmôt. Bolo náročné vyriešiť niektoré detaily tak, aby spĺňali nadštandardné teplotechnické kritériá.

Rok 2014 - práca v architektonickom ateliéri A.M.architects

 • V tej dobe ateliér pracoval na architektonickom návrhu bratislavského podhradia, kde som sa zúčastnil návrhu podzemných garáží pod najzápadnejším blokom. V najvýchodnejšom bloku som spolupracoval na tvorbe dispozícií všetkých bytov.

Od roku 2014 - samostatná práca pod značkou Archprojekt

 • V súčasnosti spolupracujem s projektantami a architektami, s ktorými som sa spoznal počas môjho pôsobenia v predošlých ateliéroch. Prehĺbil som spoluprácu najmä s www.gazo-architekti.sk/.
 • Spoločne vypracovávame všetky druhy projektových dokumentácií.


Chcete cenovú ponuku na projekt?